мрежа

 • 101протокол — (грч. protokollon) 1. записничко утврдување на некоја активност извршена по наредба или по службена должност, записник што ги содржи одлуките или заклучоците на некој колегиум записник со искази на ислушани лица записник од седница 2. записник од …

  Macedonian dictionary

 • 102растер — (лат. rastrum) 1. тип. фино сито во цинкографијата што служи за изработка на печатарски клишеа 2. комп. мрежа од хоризонтално поставени редови од точки што се користат за креирање на слика на телевизиски или компјутерски монитор …

  Macedonian dictionary

 • 103резилја — (шп. resilia) свилена мрежа или лента за коса (како женски украс) …

  Macedonian dictionary

 • 104ретикуларен — (лат. reticulum мрежа) мрежест ретикуларно ткиво анат. вид сврзно ткиво што учествува во градбата на слезината, коскениот мозок и лимфните јазли …

  Macedonian dictionary

 • 105сак — (гер. Sack) 1. торба 2. мрежа за фаќање риби …

  Macedonian dictionary

 • 106сервер — (анг. server) 1. во тенисот, пинг понгот и сл.: играч што ја почнува играта, што сервира 2. комп. кај мрежното поврзување: компјутер што става некои од своите ресурси на располагање на други компјутери (корисници) принтерски сервер (анг. print… …

  Macedonian dictionary

 • 107синусоида — (лат. sinus, грч. eidos облик) 1. мат. крива линија што ги покажува промените на синусот во зависност од промените на аголот 2. анат. венска мрежа во ткивата на некој орган …

  Macedonian dictionary

 • 108табла — (лат. tabula) 1. плоча за пишување или за цртање 2. поен во табланетот кога ќе се земат сите карти од масата 3. парче од некоја материја (обично четвртесто) 4. метална или дрвена плоча на која е напишано името на дуќан или на нешто друго 5. комп …

  Macedonian dictionary

 • 109тенис — (анг. tennis) спорт, вид игра со рекет и мали гумени топки што се префрлуваат преку мрежа оптегната преку средината на игралиштето …

  Macedonian dictionary

 • 110топологија — (грч. topos место, logia наука) 1. наука за местата, за познавањето на местата, за местата каде што некоја појава најдобро се гледа 2. комп. физички распоред и начин на поврзување на компонентите во една компјутерска мрежа …

  Macedonian dictionary